نمونه کارامون…

هرکه تجربه اش فراوان باشد، عقلش زیاد میگردد…
فهرست